​Bài cầu thỉnh tới ba vị Tổ sư vĩ đại của dòng Truyền thừa Phật Tông

​Bài cầu thỉnh tới ba vị Tổ sư vĩ đại của dòng Truyền thừa Phật Tông

​Bài cầu thỉnh tới ba vị Tổ sư vĩ đại của dòng Truyền thừa Phật Tông 1
Con xin cầu thỉnh Đức Phật Pháp Thân
Trí huệ Nguyên Thuỷ bổn lai không tịch
Bất hoại, bất diệt, chân thực, bất biến, vô nhiễm, vô ngại và vô địch
Ngài là Bản tính đích thực của chư Phật và của chính tự tâm con

Con xin cầu thỉnh bậc Thống lĩnh Kim Cương
Đức Phật Báo thân đầu tiên Kim Cương Trì
Xuất hiện tự nhiên từ Pháp Thân không hình tướng
Ngài là Đạo sư của Ngũ Trí Như Lai và tất cả chư Phật trong quá khứ và vị lai

Con xin cầu thỉnh bậc Vua của mọi cư sỹ
Đức Phật Hoá thân Kim Cương Trì 2 – Trưởng giả Duy Ma Cật
Bằng biện tài vô ngại và thần thông kỳ diệu
Ngài đã phá chấp và giáo huấn cho các Bồ-tát và A-la-hán trong tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca

Con xin cầu thỉnh bậc Thầy siêu việt
Đức Phật Kim Cương Trì 3 – Đạo sư Wanko Yeshe Norbu
Hoá thân đầu tiên hoàn toàn làm chủ Ngũ Minh trong cõi giới loài người
Ngài đã khiến Phật pháp sáng chói trở lại trong thời đại mạt pháp tối tăm này

Hỡi chư vị tổ sư vĩ đại của dòng truyền thừa Phật Tông
Con xin cầu thỉnh đến các Ngài
Xin hãy ban cho con sự gia trì vô hạn của các Ngài
Để trong mọi kiếp con không bao giờ rời khỏi chánh Pháp và những bậc thầy hoàn hảo
Giúp con đạt được đại thành tựu để phục vụ cho mọi chúng sinh
Và nhanh chóng chứng ngộ trạng thái Kim Cương Trì tối thượng

*

Soạn bởi Rangxi Sangbo Rinpoche, Việt Nam, 2016

Back To Top