Phật pháp

Pháp

Từ “Pháp” có một số ý nghĩa. Hai ý nghĩa chính, thứ nhất là các quy luật vũ trụ, đặc biệt là quy luật về sự tái sinh theo nghiệp. Nghĩa thứ hai của Pháp là những lời dạy của Đức Phật và các bậc giác ngộ thể hiện những chân lý nêu trên và chỉ ra con đường đi tới giác ngộ và giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Hai ý nghĩa này không phải là không liên quan đến nhau.


Phật pháp là trật tự sống ở cảnh giới và chiều kích khác. Tuy nhiên, khi chúng ta bước vào sự kì diệu của Phật pháp, chúng ta cũng có thể nhận được những sức mạnh và chân lý của nó. Khi chúng ta tích lũy công đức và trí tuệ thông qua tu tập, chúng ta cũng sẽ phát triển những khả năng đặc biệt và năng lực phi thường của Phật pháp và đạt được sự giải thoát khỏi khổ đau của vòng luân hồi.


Phần này của trang web chứa những bài giảng của các Pháp vương, các Rinpoche và các bậc thầy giảng pháp cũng như các bài giới thiệu giáo lý công truyền (Tam tạng kinh điển) và bí truyền (Mật tông) của Đức Phật để độc giả tham khảo. Ngoài ra, còn có một thư mục chú giải các bản cổ văn Phật giáo kể về hoặc được viết bởi các Pháp vương nổi tiếng, các Rinpoche và các bậc thánh tăng. Cần lưu ý rằng những bài giảng và ghi chép này chưa được thẩm định hay phê chuẩn bởi Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ III và có thể có một số sai sót. Đó là lý do vì sao chúng chỉ được giới thiệu để tham khảo chứ không thể được coi là Phật pháp hoàn hảo. Chỉ những lời nói của một vị Phật đích thực mới có thể được coi là chánh pháp. Xem ở phần “Thọ Pháp”.


Toàn bộ 84.000 pháp môn của Đức Phật là những lời dạy giúp chúng ta trở nên đức hạnh để có thể hành xử giống như một vị Phật trong lời nói và việc làm cũng như giúp phát triển tâm ta để có thể suy nghĩ như một vị Phật. Từ đó, biết cách làm thế nào để hành xử tốt hơn, như cách của một vị Phật. Con đường Bát chánh đạo của Đức Phật có thể được đúc kết thành “Tam vô lậu học” như sau:

Giới (Sila): Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng.
Định (Samadhi): Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định.
Tuệ (Prajna): Chánh kiến và Chánh tư duy.

Wednesday the 24th. Ghi chú: Xin lưu ý rằng nội dung trang web này chưa được xem lại hay chấp nhận bởi Đức Dorje Chang III và có thể còn có một số sai sót. Vì vậy chúng nên được xem như CHỈ THAM KHẢO và không thể được xem như Phật pháp đích thực. Chỉ những lời từ một vị Phật thực sự mới có thể được xem như vậy.