Drikung

Dòng truyền thừa Drikung Kagyu


Jinten Sumgom
Như một cây như ý tăng trưởng cùng một gốc nhưng có nhiều nhánh cành khác nhau, mỗi cành lại tăng trưởng nhiều điều đặc biệt. Trong vố số những đệ tử của ngài Phagmo Drupa thì đức Jinten Sumgom ( tổ dòng Drikung ) là người xuất sắc nhất và thân cận nhất với ngài . Đức Phagmo Drupa xác tín rằng , giáo pháp khẩu truyền của ngài sẽ được đức Jinten Sumgom Bồ Tát truyền thừa vững mạnh. Đức Jinten Sumgom đã nhận được giáo lý đầy đủ nhất các giáo lý bí truyền cũng như hiển giáo. Từ đó trở đi thành một dòng truyền thừa không gián đoạn đến nay. Qua các vị thầy tâm linh vĩ đại như đại lão hoà thượng Drikung Kyabgen Chutsang Rinpoche và Drikung Kyabgen Chungtsang Rinpoche . Chư vị là những vị trì giữ vững chắc cho giáo pháp của đức Jinten Sumgom .

Ngài Jinten Sumgom đã có lời tiên đoán rằng “ Trong hậu thế , giáo pháp của ta sẽ phát dương qua hai dòng Bi Mẫn và Trí tuệ cảu hai vị Bồ Tát , sáng rỡ như Nhật Nguyệt . Đại lão hoà thượng Chetsang như mặt trời -là hoá thân bi mẫn của bồ tát Quan Thế Âm , ngài Chungtsang như mặt trăng – ngài là hiện thân của đức Văn thù sư lợi. Dòng pháp Drikung nổi danh với pháp môn Đại Pháp Chuyển Di Thần Thức Siêu Sanh Tịnh Độ và các hành giả . Có rất nhiều vị đã đạt giải thoát giác ngộ trong một đời . Trong thập niên 80 đã có các du dà sư vĩ đại như vậy ở Tây Tạng và Ấn Độ như Pachung rinpoche , Kunga Rinpoche và các đại sư. Thực hành pháp với một đời duy nhất này đức Kunga Rinpoche đã đạt thân như Bổn Tôn Chakrasamvara . Ngài đã hoằng pháp ở nhiều nơi đặc biệt là về sáu pháp du dà của Naropa .

Hiện nay có rất nhiều các tu viện trung tâm tu học của dòng phái Drikung kagyu trên toàn thế giới. Ngài Chetsang Rinpoche đã thành lập tu viện Drikung Kagyu ( Changchub Ling ) Dehra Dune ở miền bắc Ấn Độ. Nơi đây là nơi chư vị Lạt Ma cao cấp hay viếng thăm. Trong số các vị đại sư của dòng Drikung kagyu như Drupwang Rinpoche , Sonam Rinpoche , Garchen Rinpoche , Tenzin Nima Rinpoche…

Sunday the 21st. Ghi chú: Xin lưu ý rằng nội dung trang web này chưa được xem lại hay chấp nhận bởi Đức Dorje Chang III và có thể còn có một số sai sót. Vì vậy chúng nên được xem như CHỈ THAM KHẢO và không thể được xem như Phật pháp đích thực. Chỉ những lời từ một vị Phật thực sự mới có thể được xem như vậy.