Dòng truyền thừa

Cây qui y dòng truyền thừa của Đức Kim Cương Trì III

Bài viết sau đây của Hiệp hội Tăng già Phật giáo quốc tế được lấy từ cuốn sách Đức Phật Kim Cương Trì III

Dorje_Chang_Buddha_III_linage_refuge_tree

Khi vũ trụ còn ban sơ, không có giới hạn và mọi thứ đều yên tịch. Không có cái gì như là chiều dài của thời gian hay là chiều rộng của không gian. Không có hình tướng, không có trong cũng không có ngoài, không sanh và không diệt. Đây gọi là Đức Phật Pháp thân. Thật nghĩa của Pháp thân Phật là một khái niệm về một vũ trụ không bị diệt vong. Khái niệm vũ trụ không diệt vong như vậy được gọi là "Pháp giới" (chân như pháp giới), hay còn gọi là Phổ Hiền Như Lai (hay còn gọi là Adharma Buddha - Đức Phật Bổn Sơ).

Tuy nhiên, Pháp thân chỉ thể hiện khái niệm về bản chất thật sự của vũ trụ; đó là, không sinh và không diệt, không đến cũng không đi. Pháp thân thì vô tướng và vô ngôn. Nó không có cách để truyền đạt bất kì ý nghĩa nào, chẳng hạn như ý nghĩa thông qua hình ảnh hay ngôn ngữ. Bởi vì những duyên nghiệp như vậy, Pháp thân vô tướng tạo ra Báo thân Phật đầu tiên với hình tướng. Báo thân Phật với hình tướng chuyển đổi thành Đức Kim Cương Tát Đỏa và các hóa thân khác.

Để phân biệt giữa ba thân này, Pháp thân Phật được gọi là Adharma Buddha, Báo thân Phật được là Đức Phật Kim Cang Trì Dorje Chang, và Hóa thân được gọi là Đức Kim Cang Tát Đỏa. Thực ra, Đức Phổ Hiền Như Lai là Aharma Buddha và cũng là Đức Phật Kim Cang Trì. Trong sự thật, không có hai vị Phật. Những sự phân biệt này là kết quả từ việc có một Pháp thân, Báo thân, và Hóa thân.

Dựa trên pháp này, Đức Phổ Hiền Như Lai không trực tiếp hiện thân. Kể cả đức Nhiên Đăng Cổ Phật và Đức Kim Cang Tát Đỏa cũng đều là hóa thân của Đức Phật Kim Cang Trì Dorje Chang. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đệ tử của Đức Phật Nhiên Đăng. Tuy nhiên, nhiều dòng phái xếp Đức Phổ Hiền Như Lai như là vị Phật đầu tiên tạo ra tất cả các dòng phái trong pháp giới. Cách nghĩ như vậy thật ra không sai. Đó là bởi vì mặc dù Đức Phổ Hiền Như Lai vô tướng và vô ngôn, nguồn gốc dựa trên Pháp thân này mà từ đó Báo Thân Phật Kim Cang Trì được thị hiện. Báo thân Phật này là người đầu tiên truyền bá Phật pháp và cứu độ chúng sanh trong tam giới để họ có thể trở thành những chúng sanh linh thánh.

Đức Phật Kim Cương Trì Dorje Chang còn được được gọi là Vajradhara hay đấng Cai quản chúng sinh Kim cương. Trong toàn bộ vũ trụ này, Đức Phật Kim Cang Trì là vị Phật đầu tiên với hình tướng, và là vị Phật tối cao. Đó là người lãnh đạo tối cao của Phật giáo trong toàn bộ vũ trụ trong hình thức Đức Phật Kim Cang Trì.  Đức Phật Kim Cang Trì là người đã bắt đầu truyền giảng giáo Pháp và cứu độ chúng sanh trong cõi pháp giới. Kết quả là, Đạo Phật ra đời  và Phật Pháp bắt đầu lan truyền.

Sự giảng dạy của Đức Phật Kim Cang Trì đã dẫn nhiều đệ tử trở thành những vị Phật. Năm vị đệ tử nổi tiếng nhất giữa những đệ tử khác là Bất Động Phật ( Phật A Súc) ở phương Đông, Bảo Sanh Phật ở phương Nam, Vô Lượng Quang Phật ( Đức Phật A Di Đà) ở phương Tây, Bất Không Thành Tựu Phật ở phương Bắc và Đại Nhật Phật ở trung ương. Cũng có rất nhiều vị Phật và Bồ Tát giữa các đệ tử gốc của Đức Phật Kim Cang Trì. Đức Phật Kim Cang Trì là người  đầu tiên truyền bá Phật Pháp trong pháp giới.  Đức Phật Kim Cang Trì là vị lãnh đạo tối cao của toàn thể Phật giáo trong pháp giới.

Hóa thân của Đức Phật Kim Cang Trì thì có sự khác biệt so với hóa thân của bất kì vị Phật nào khác.  Một hóa thân như vậy là một biểu hiện nguyên thủy sự tồn tại của Phật Pháp. Trong mỗi cõi giới của chúng sanh, chỉ có thể trong cùng một lúc một hóa thân của Đức Phật Kim Cang Trì, người biểu lộ hay thể hiện sự tồn tại của chính Pháp. Sẽ không có một hóa thân thứ hai của Đức Phật Kim Cang Trì trong cùng thời đại. Chỉ sau khi hóa thân lần thứ nhất của Đức Kim Cang Trì rời khỏi thế giới  thì hóa thân lần thứ hai mới được sinh ra dựa trên các duyên nghiệp liên quan đến phước báu của chúng sanh. Ví dụ, bậc thánh nhân-cư sĩ Duy Ma Cật, hóa thân lần thứ hai của Đức Phật Kim Cang Trì, đã được sinh ra trong cõi thế này trong quá khứ. Và hóa thân lần thứ ba của Đức Phật Kim Cang Trì  lại giáng sanh vào cõi thế này sau hơn hai nghìn năm sau khi Ngài Duy Ma Cật ra đi; và chỉ khi các duyên nghiệp liên quan đến phước báu của chúng sanh đã chín thành. Thêm nữa, theo sự công bố chính thức của đức Đại Nhật Như Lai Pháp vương Zunsheng, hóa thân thứ tư của đức Phật Kim Cương Trì sẽ giáng hạ thế gian trong năm ngàn năm nữa kể từ bây giờ.

Đức H.H. Wan Ko Yeshe Norbu là Đức Phật Kim Cương Trì III duy nhất trong lịch sử Phật giáo. Điều này được công nhận bởi những bậc thành tựu vĩ đại nhất của thế giới cũng như các pháp vương, các rinpoche nổi tiếng từ nhiều dòng phái khác nhau, họ đã gửi những văn bản công nhận theo đúng qui định của pháp!

 

Sunday the 21st. Ghi chú: Xin lưu ý rằng nội dung trang web này chưa được xem lại hay chấp nhận bởi Đức Dorje Chang III và có thể còn có một số sai sót. Vì vậy chúng nên được xem như CHỈ THAM KHẢO và không thể được xem như Phật pháp đích thực. Chỉ những lời từ một vị Phật thực sự mới có thể được xem như vậy.