Bài Cầu Nguyện Của Ngài Thangtong Gyalpo

༄༅།  །གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐྱབས་འགྲོ་ནི།

Thực hành Quy y bên Ngoài, bên Trong, và Bí Mật

của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

trao truyền cho Đại Thành tựu giả Thangtong Gyalpo

Bài Cầu Nguyện Của Ngài Thangtong Gyalpo 1

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

Con và tất cả chúng sinh hữu tình là cha mẹ nhiều đời của con, nhiều vô biên như không gian.

Chúng con xin quy y Bậc Kim Cương Thượng Sư Quý Báu, Ngài chính là hiện thân của Đức Phật;

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

Chúng con xin quy y Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo;

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

Chúng con xin quy y chư Đạo sư, chư Bổn tôn, và chư Không hành mẫu;

རང་སེམས་སྟོང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

Chúng con xin quy y Pháp thân: tự tâm trống rỗng và sáng tỏ của chúng con.

*

ཞེས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ཆོས་རྗེ་བཀའ་ལྔ་པར་གནང་ནས་འདི་དགེ་སློང་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། མཆན། ལ་བྱིན་ཅིག་དེས་འཛམ་གླིང་གི་མི་ལ་བསྒྲགས་ནས། གནས་སྐབས་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ། ངན་སོང་ལས་སྐྱོབ་པར་བྱེད་དོ་གསུངས་པ་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། །དགེའོ། །

Bài cầu nguyên này được sự gia trì của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, Người đã trực tiếp hiện thân để truyền cho bậc thầy Chöje Kangapa và dặn dò ngài trao lại cho tỳ kheo Tsultrim Sangbo (tức Đại thành tựu giả Thangtong Gyalpo). Bồ tát Quán Thế Âm chỉ dạy rằng: nếu bài cầu nguyện này được truyền cho nhân gian, thì nó sẽ xua tan mọi bệnh tật, những ma chướng và chướng ngại ngay ở đây và bây giờ, và bảo vệ chúng sinh khỏi đọa vào các cõi thấp. 

Vì vậy bài pháp này có sức gia trì vô cùng lớn cho những ai đọc tụng chúng.

Thật tốt lành! 

 

Back To Top