Bài cầu nguyện Tập hội 10 đấng Thống lĩnh Kim cương gia trì nhiếp phục chư pháp

*

Con xin cầu thỉnh Tập hội 10 đấng Thống lĩnh Kim cương

Những bậc hộ pháp quyền uy vĩ đại của Dòng truyền thừa Phật tông

Đức Kim Cương Sư Tử cất tiếng gầm vang chuyển rung ba cõi

Đức Kim Cương Dạ Ma vua của cái chết luôn nghiêm hành nghiệp quả

Bà Mẹ Một Mắt Ekajati hung bạo tiêu diệt mọi kẻ thù của Pháp

Đức Kim Cương Phổ Ba vô địch hân hoan trong vũ điệu uy hùng

Đức  Hàng Phục Dạ Ma khiến Thần chết run rẩy mà nhiếp phục

Đức Thắng Lạc Luân Kim Cương quay bánh xe Dục trói buộc chúng sinh vào đại lạc

Đức Mã Đầu Minh Vương cất tiếng hí hào hùng xua tan mọi bệnh tật lẫn tai ương

Đức Kim Cương Thời Luân vị chúa tể của thời gian

Đức Đại Hắc Kim Cương 6 Tay bảo vệ chúng sinh trong 6 cõi khỏi mọi điều chướng ngại

Đức Bí Mật Tập Hội Kim Cương ban cho mọi bí mật thế gian và vô thượng

Hỡi 10 đấng bổn tôn cao quý của dòng Truyền thừa Phật tông

Bằng trí tuệ và sức mạnh vô biên của các Ngài

Xin hãy ban cho chúng con sự bảo vệ tối thắng trước mọi quỷ ma

Xin hãy dẹp tan mọi chướng ngại trong và ngoài của chúng con

Xin hãy làm chúng con thành tựu trong mọi hoạt động thông thường và xuất thế

Và giúp mọi ước nguyện của chúng con thành tựu không chướng ngại

 

*

Soạn bởi Rangxi Sangbo Rinpoche, Việt Nam, 2016

Đức Kim Cương Sư Tử LionVajra

Đức Kim Cương Sư Tử LionVajra

Đức Kim Cương Dạ Ma Yama Vajra

Đức Kim Cương Dạ Ma Yama Vajra

Bà mẹ một mắt Ekajati

Bà mẹ một mắt Ekajati

Đức Kim Cương Phổ Ba VajraKilaya

Đức Kim Cương Phổ Ba VajraKilaya

Đức Hàng Phục Dạ Ma Vương Yamantaka

Đức Hàng Phục Dạ Ma Vương Yamantaka

Đức Thắng Lạc Luân Kim Cương Chakrasamvara

Đức Thắng Lạc Luân Kim Cương Chakrasamvara

Đức Mã Đầu Minh Vương Hayagriva

Đức Mã Đầu Minh Vương Hayagriva

Đức Kim Cương Thời Luân Kalachakra

Đức Kim Cương Thời Luân Kalachakra

Đức Đại Hắc Kim Cương 6 Tay Mahakala Vajra

Đức Đại Hắc Kim Cương 6 Tay Mahakala Vajra

Đức Bí Mật Tập Hội Kim Cương - Guhyasamaja Vajra

Đức Bí Mật Tập Hội Kim Cương – Guhyasamaja Vajra

Back To Top