CỰC THÁNH GIẢI THOÁT ĐẠI THỦ ẤN – Thông cáo thứ 14

Từ khi Đức Phật Kim Cương Trì III giáng thế đến nay, do duyên đã đến, Ngài đã lần lượt truyền thụ Phật pháp ở các tông phái khác nhau, các trình độ khác nhau của chúng sinh tại các vùng đất Tây Tạng, vùng đất Hán và cả ở phương Tây. Nhưng Phật pháp tối thượng mà Đức Phật Kim Cương Trì III giáng thế ở đời này trao truyền là “Cực Thánh Giải Thoát Đại Thủ Ấn” (gọi tắt là “ Giải Thoát Đại Thủ Ấn”). Mặc dù một số người tu tập có duyên đã sớm được học và tu tập theo một phần của “Giải thoát Đại Thủ Ấn”, đã gặt hái được thành tựu to lớn, nhưng tuyệt đại đa số chúng sinh vẫn không có duyên để tiếp cận với “Giải Thoát Đại Thủ Ấn”.

Ở thời kỳ mạt pháp, bọn yêu ma tà giáo bọn lừa bịp hoành hành, kẻ tầm thường mạo xưng là bậc thánh, trà trộn vào Phật giáo, lường gạt người tốt. Vì lòng từ bi thương xót chúng sinh cầu Pháp khó khăn, Đức Phật Kim Cương Trì III với khả năng và sự giác ngộ ở cảnh giới giác ngộ nguyên thuỷ báo thân Phật đã mang đến cho chúng sinh ở cõi Ta Bà này Phật pháp cao nhất ở giai đoạn tu tập mà Đức Phật Kim Cương Trì đã trao truyền cho Đức Phật A Di Đà và chư Phật và chư Bồ tát mười phương.

Ngày nay, nhân duyên tuệ phước của những chúng sinh làm người cuối cùng đã chín mùi, những pháp tu tập cao cấp nhất trong “Giải Thoát Đại Thủ Ấn” là “Hạ Mãn Thù Thắng Hải Tâm Tuỷ” và “Tối Thắng Bồ đề Không Hành Hải Tâm Tuỷ” cuối cùng đã được công khai trên thế giới. Tất cả những thiện nam tín nữ học pháp tu trì, khi phước huệ viên mãn sẽ đạt được thành tựu. Vì vậy chúng ta vô cùng biết ơn sự gia trì của Đức Phật Kim Cương Trì III và chư Phật mười phương!

Cần phải nói rõ rằng “Hạ Mãn Thù Thắng Hải Tâm Tuỷ” và “Tối Thắng Bồ đề Không Hành Hải Tâm Tuỷ” không phải là nghi quỹ hoàn chỉnh của “Giải Thoát Đại Thủ Ấn” mà chỉ là một phần tu tập của “Giải Thoát Đại Thủ Ấn”. Các Pháp tu tập trong “Giải Thoát Đại Thủ Ấn ” còn cần những nhân duyên chín thành mới được truyền thụ tiếp. Nhưng tất cả mọi người  phải hiểu rõ, bất kỳ người nào nếu không học hỏi và tu tập hai phần pháp Tâm Tuỷ chí cao  thượng này thì không thể thọ nhận các pháp tu tập được truyền thụ, cũng có thể nói một phần mười hy vọng cũng không có, ngay cả khi nhận được quán đảnh vẫn không thể có được sự thọ dụng.

Bởi vì  các Pháp tu của “Giải Thoát Đại Thủ Ấn”,  ngay cả khi người ta có bất kỳ sự thành tựu nào trong Phật pháp vẫn phải dựa vào đó để tu tập, đặc biệt dựa vào hai pháp tu Tâm Tuỷ chí cao vô thượng càng quan trọng. Đức Phật Kim Cương Trì III nói rằng, mục đích tất cả những hành động của Ngài, các tông chỉ của Ngài đều dựa vào ba Đại Tâm Tuỷ, đặc biệt là hai phầnTâm Tuỷ này, bất kể là người nào, chỉ cần dựa vào đấy để tu tập, như thực nhi hành, tất nhiên sẽ trở thành bậc thánh đức, tất cả những chúng sinh là người trên thế giới này và những chúng sinh khác đều sẽ có được may mắn và phước báu, mãi mãi hưng thịnh!!!

Một số người đã không hiểu, họ cho rằng “Giải Thoát Đại Thủ Ấn” là Mật tông. Thật ra, sự hiểu biết này hoàn toàn sai lầm, vì Đức Phật Kim Cương Trì III là Phật giáng thế, Phật là người chỉ đường giải thoát cho tất cả chúng sinh. Chính vì vậy “Giải Thoát Đại Thủ Ấn” không phải là Mật tông cũng không phải là Hiển tông không phải là Đại thừa, cũng không phải Tiểu thừa. Nhưng bất luận bạn là đệ tử Phật giáo theo Đường mật, Tạng mật, hay Đông mật, bất kể bạn là đệ tử Thiền tông hay Tịnh độ, bất kể bạn là đệ tử của Duy thức pháp tướng hay Nam Truyền thượng toạ hay bất kỳ tông phái nào khác, chỉ cần bạn hành thiện làm việc tốt, làm lợi ích cho người khác, cho chúng sinh thì đều có thể học hỏi và tu tập theo “Giải Thoát Đại Thủ Ấn”, lấy việc làm lợi ích cho người khác là công việc của mình, đạt được thành tựu giải thoát nhanh nhất. Đức Phật Kim Cương Trì III nói: “Các tông phái của Phật giáo là do các sư tổ khác nhau tạo lập, các con hãy nghĩ xem, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc tông phái nào? Bất kỳ tông phái nào cũng không phải mà chỉ là Phật giáo”. Vì vậy, “Giải Thoát Đại Thủ Ấn” thuộc về toàn bộ Phật giáo, là Phật pháp đỉnh cao trong các Pháp chí cao vô thượng của Phật giáo.

Đức Phật Kim Cương Trì III nhằm vào “Giải Thoát Đại Thủ Ấn” đặc biệt chỉ ra rằng: “Giải Thoát Đại Thủ Ấn” là đỉnh điểm cực cao trong đỉnh điểm cực cao, chí cao trong chí cao, tinh hoa trong tinh hoa, nó được ra đời vì lợi ích của chúng sinh. Vì vậy đã được xác định rõ cho mọi người, đối với việc hoằng dương và lưu thông “Giải Thoát Đại Thủ Ấn”, Ngài sẽ không nhận bất kỳ sự cúng dường nào của mọi người mà chỉ cần một điều, đó là họ thực sự vì lợi ích của chúng sinh, phước tuệ viên mãn, sớm đạt được giác ngộ!

Còn một điều mà tất cả mọi người phải chú ý, khi học tập và thực hành các nghi quỹ hoàn chỉnh của “Giải Thoát Đại Thủ Ấn”  bắt buộc trước tiên là phải đọc hiểu “Tu Giải Thoát Đại Thủ Ấn Tất Tu Yếu Liễu Triệt Đích Pháp Nghĩa”  được viết bởi Kaichu Rinpoche và Gar Tongstan Rinpoche để bước vào tu tập với chánh kiến.

Các vị tu hành, nếu có thể sử dụng các phương tiện tuyên truyền như internet để truyền bá và phổ biến “Cực Thánh Giải Thoát Đại Thủ Ấn”, làm lợi lạc cho chúng sinh, mọi người đều trở thành người có đạo đức, đây là hành động mang công đức vô lượng, những người có công đức lớn lao chắc chắn sẽ sớm nhận được sự thọ dụng của cảnh giới tu tập, chứng thánh ngay lúc đó.

Văn phòng Đức Phật Kim Cương Trì III

Ngày 16 tháng 7 năm 2010

*

Ghi chú: Nội dung của hai pháp Tâm Tủy trên hiện đang ở dạng tiếng Trung, khi có bản dịch thuật sang tiếng Việt chúng tôi sẽ gửi lên website Tuyenphap.com để mọi người tham khảo và nhận được lợi lạc.

Back To Top