Đạo sư Shabkar

Tiểu sử đạo sư Shabkar   Ðại sư Shabkar Tsogdruk Rangdrol (1781-1851) đã để lại nhiều pho văn tự đồ sộ,  trong số đó có hai tài liệu viết về tiểu sử của chính ngài, là một trong những tài liệu được yêu chuộng và gây nhiều nguồn cảm hứng nhất trong văn chương Tây-Tạng.  Ngoài kho […]

Cuộc đời đạo sư KUNKHYEN LONGCHEN RABJAM – Longchenpa

Ngai Longchenpa

MỤC LỤC Cuộc đời của KUNKHYEN LONGCHEN RABJAM Các công trình chính yếu của Đạo sư Longchenpa Một số trích dẫn từ các tác phẩm của Ngài Longchenpa CUỘC ĐỜI CỦA KUNKHYEN LONGCHEN RABJAM Trong những đạo sư Dzogpa Chenpo (Đại Toàn Thiện) từ thời Guru Padmasambhava và Vimalamitra (thế kỷ thứ 9), Kun-khyen Longchen […]

Lược sử về Đức Liên Hoa Sanh

NGÀI JAMGON KONGTRUL ĐỆ NHẤT Tiểu sử vắn tắt về cuộc đời của Đức Liên Hoa Sanh, cũng được biết là Guru Rinpoche hay Padmakara, được trích ra từ “vòng hoa lam ngọc quý báu”, một bộ sưu tập nói về cuộc đời của 108 vị terton chính do Ngài Jamgon Kongtrul đệ nhất viết […]

Back To Top