Kinh Cái Chốt Trống (Ani Sutta)

Hãy cẩn thận, có rất nhiều bài giảng phổ biển hiện nay có vẻ rất hấp dẫn và dễ chịu, nhưng có thể chúng không phải là lời dạy của Đức Phật. 2500 năm trước đã như vậy, thì đến bây giờ nó còn thế nào? * Kinh Cái Chốt Trống (Ani Sutta) Trú ở […]

Kinh Nghiệp- Kamma Sutta

Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp cũ? -Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác […]

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt – Cula-kammavibhanga sutta

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, […]

Kinh Không Thể Nghĩ Được – Acintita Sutta

– Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có […]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM- SHURANGAMA SUTTA

Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Shurangama Sutta Tiểu sử dịch giả Tâm Minh Lê Đình Thám Quyển 1 Quyển Hai Quyển Ba Quyển Bốn Quyển Năm Quyển Sáu Quyển Bảy Quyển Tám Quyển Chín Quyển Mười Kinh sách liên quan Tiểu Sử Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám Lời Nói Đầu của […]

KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI TẬP HỘI- SANGHATA SUTTA

GIỚI THIỆU KINH SANGHATA Gần đây, Lama Zopa Rinpoche đề nghị các Trung Tâm Bảo Tồn Phật Giáo Ðại Thừa (FPMT centres) đọc tụng bộ kinh Ðại thừa tên Sanghata, 20 lần. Chỉ cần nghe qua, đọc tụng kinh này là gặt hái được cả một kho tàng công đức đồ sộ, vì vậy Lama […]

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Mục lục: Lời giới thiệu Tâm Kinh Bát nhã (phiên âm và dịch nghĩa) Tâm Kinh Bát nhã ba la mật đa – I – Chú giải Giải thích đề Kinh và nội dung A. Tự phần B. Chánh tôn I. Nguyên lý Bất nhị giữa Uẩn và Không II. Chứng minh bằng lý luận […]

Kinh Kim Cương

kinh kim cuong

 KINH KIM CANG Đoàn Trung Còn – Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải Nhà xuất bản: Tôn Giáo PL. 2550 – DL. 2006 Tôi nghe như thế này. Khi Phật ở thành Xá-vệ, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng với các vị đại tỳ-kheo là một ngàn hai trăm năm mươi vị. Đến […]

KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG (QUYỂN THỨ TƯ)

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Quyển thứ nhất Quyển thứ hai Quyển thứ ba Quyển thứ tư Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: – Bạch Đức Thế Tôn! Nay con phải làm thế nào […]

KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG (QUYỂN THỨ BA)

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Quyển thứ nhất Quyển thứ hai Quyển thứ ba Quyển thứ tư Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát lại bạch Đức Phật rằng: – Con đã nghe Đức Phật kể về sự tích […]

Back To Top