Kinh Janussonin (Janussonin Sutta)

Kinh Janussonin về việc cúng tế cho người chết, Kinh giải thích việc cúng tế cho người đã mất chỉ có thể có ích cho các chúng sinh ở cõi ngạ quỷ, nhưng nếu giữ 10 phẩm hạnh tốt và cúng dường cho chư tăng thì sẽ có ích để được tái sinh tốt đẹp trong […]

Kinh Duy Ma Cật

Mục lục: Kinh Duy Ma Cật Phần 1 Phần 2 Phần 3 Kinh “DUY MA CẬT” cũng có tên gọi: Kinh “BẤT KHẢ TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT”. Kinh này nói rõ cảnh giới của Đại Bồ Tát chứng nhập. Bồ Tát thường chẳng những thị hiện thuận hành mà cũng lắm khi thị hiện nghịch […]

Kinh Cái Chốt Trống (Ani Sutta)

Hãy cẩn thận, có rất nhiều bài giảng phổ biển hiện nay có vẻ rất hấp dẫn và dễ chịu, nhưng có thể chúng không phải là lời dạy của Đức Phật. 2500 năm trước đã như vậy, thì đến bây giờ nó còn thế nào? * Kinh Cái Chốt Trống (Ani Sutta) Trú ở […]

Kinh Nghiệp- Kamma Sutta

Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp cũ? -Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác […]

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt – Cula-kammavibhanga sutta

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, […]

Kinh Không Thể Nghĩ Được – Acintita Sutta

– Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có […]

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM- SHURANGAMA SUTTA

Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Shurangama Sutta Tiểu sử dịch giả Tâm Minh Lê Đình Thám Quyển 1 Quyển Hai Quyển Ba Quyển Bốn Quyển Năm Quyển Sáu Quyển Bảy Quyển Tám Quyển Chín Quyển Mười Kinh sách liên quan Tiểu Sử Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám Lời Nói Đầu của […]

KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI TẬP HỘI- SANGHATA SUTTA

GIỚI THIỆU KINH SANGHATA Gần đây, Lama Zopa Rinpoche đề nghị các Trung Tâm Bảo Tồn Phật Giáo Ðại Thừa (FPMT centres) đọc tụng bộ kinh Ðại thừa tên Sanghata, 20 lần. Chỉ cần nghe qua, đọc tụng kinh này là gặt hái được cả một kho tàng công đức đồ sộ, vì vậy Lama […]

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Mục lục: Lời giới thiệu Tâm Kinh Bát nhã (phiên âm và dịch nghĩa) Tâm Kinh Bát nhã ba la mật đa – I – Chú giải Giải thích đề Kinh và nội dung A. Tự phần B. Chánh tôn I. Nguyên lý Bất nhị giữa Uẩn và Không II. Chứng minh bằng lý luận […]

Bài cầu nguyện Tám đấng Cát tường

* * * OM! Con xin đảnh lễ chư Phật, Pháp và Tăng đoàn cao quý Tất cả chư vị an trụ trong những cảnh giới cát tường khắp mười phương, Nơi mọi sắc tướng và sự hiện hữu hoàn toàn thanh tịnh, có bản tính toàn thiện tự nhiên. Mong tất cả mọi việc […]

Back To Top