Kinh Kim Cương

 KINH KIM CANG Đoàn Trung Còn – Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải Nhà xuất bản: Tôn Giáo PL. 2550 – DL. 2006 Tôi nghe như thế này. Khi Phật ở thành Xá-vệ, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng với các vị đại tỳ-kheo là một ngàn hai trăm năm mươi vị. Đến […]

KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG (QUYỂN THỨ TƯ)

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Quyển thứ nhất Quyển thứ hai Quyển thứ ba Quyển thứ tư Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: – Bạch Đức Thế Tôn! Nay con phải làm thế nào […]

KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG (QUYỂN THỨ BA)

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Quyển thứ nhất Quyển thứ hai Quyển thứ ba Quyển thứ tư Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát lại bạch Đức Phật rằng: – Con đã nghe Đức Phật kể về sự tích […]

KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG (QUYỂN THỨ HAI)

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Quyển thứ nhất Quyển thứ hai Quyển thứ ba Quyển thứ tư Sau Đức Phật Thi – khí, có Đức Phật xuất thế, hiệu là: Tỳ – xá – phù Như Lai, Ứng Cúng, Chánh […]

HAI KHUÔN MẶT TÂM THỨC

HAI KHUÔN MẶT TÂM THỨC Nguyên tác Tây Tạng: Lama Gendun Rinpoche Dịch sang tiếng Anh: Anila Rinchen Palmo Việt dịch: Lục Thạch Sưu tầm và đánh máy: Thanh Sơn GIỚI THIỆU Bài thuyết pháp này đã được Lama Gendun Rinpoche trình bày ở Đạo viện Dhagpo Kagyu Ling, Dordogne, Pháp, vào mùa hè 1990. […]

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Quyển thứ nhất Quyển thứ hai Quyển thứ ba Quyển thứ tư Bộ kinh Đại thừa bảo trang nghiêm này được lưu truyền của ở các quốc gia phần đông theo Phật giáo như Tây […]

Lời Giảng Ngắn Gọn Về Đại Thủ Ấn – Thiền đốn ngộ của Tây Tạng

Bản văn dưới đây về Đại Thủ Ấn thường gọi là Mahamudra, còn gọi là Phyag-gGya Chhen-Po do vị đạo sư Ấn Độ Maitripa soạn thảo, và được truyền dạy trực tiếp cho Marpa, và từ Marpa truyền dạy cho Milarepa. Pháp môn Đại Thủ Ấn mặc dù được trao truyền và gắn liền với […]

28 khổ thơ khẩu truyền giáo pháp Đại thủ ấn từ Tổ sư Tilopa cho nhị tổ Naropa

Khẩu Truyền GIÁO PHÁP ĐẠI THỦ ẤN TỔ TILOPA, NGƯỜI SÁNG LẬP TÔNG PHÁI KAGYU, TRUYỀN CHO NHỊ TỔ NAROPA. ĐẠI THỦ ẤN Chí tâm đảnh lễ 84 Đại Thành Tựu Giả! Chí tâm đảnh lễ Đại Thủ Ấn! Chí tâm đảnh lễ Kim Cang Thánh Nữ! Đại Thủ Ấn không thể truyền dậy. Nhưng […]

Lời Nguyện Đại Ấn

Lời Nguyện Đại Ấn Karmapa Rangjung Dorje (1) Trong Mạn đà la con thấy Guru, Bổn tôn và các Thánh, Trong mọi lúc mọi phương con thấy chư Phật và chư Bồ tát, Với thành tâm sâu xa con cầu nguyện tất cả các ngài ; Ban phước cho những ước nguyện của con. (2) […]

Những Cơ Bản của Thực Hành Đại Ấn

Những Cơ Bản của Thực Hành Đại Ấn được ban cho bởi Lama Kong Ka Lama Kong Ka nói : Để thực hành thiền định Đại Ấn này, trước hết người ta cần được nhập môn (quán đảnh) với một vị Thầy đầy đủ phẩm chất. Mục tiêu của nhập môn này là làm cho […]

Back To Top