PHẬT NÓI KINH NHẤT THẬP BÁT TÝ ĐÀ LA NI

( Mật Tạng Bộ 3_ No 1118 ( Tr 507)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

 Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng:

“Chúng sinh ở Thế Gian mê mờ nơi Thật Trí mà luân hồi trong ba cõi, chẳng hề biết gốc rễ của khổ đau. Đem thân, khẩu, ý của mình tạo ra bốn tội nặng. Người như vậy thật là đáng thương! Ta có Thập Bát Tý Đà La Ni. Nếu có chúng sinh có được Đà La Ni này và thường trì tụng thì tất cả tội nghiệp căn bản của người đó thảy đều tiêu diệt, lại hay gom chứa vô lượng Công Đức”.

Thời Đức Thế Tôn liền nói Thập Bát Tý Đà La Ni là:

1_ Na mô a di đa bà dã

NAMO  AMITĀBHĀYA

2_ Đát tha nga đa dã

TATHĀGATĀYA

3_A la-hạt đế, tam miệu ngật-tam một đà

ARHATE , SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

4_ Na mạc a lị dã, phộc lộ cát đế thuyết la dã

NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHI

5_ Mạo địa tát đỏa dã

BODHI-SATVĀYA

6_ Ma hạ tát đỏa dã

MAHĀ-SATVĀYA

7_ Ma hạ ca lỗ ni ca

MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

8_ Đát nãnh tha:

TADYATHĀ

9_ Án, tam mãn đá bán nại-lị

OṂ_  SAMANTA-BHADRE

10_ Tam mãn đa phộc lộ cát đế

SAMANTA  AVALOKITE

11_ Vĩ thi, sa ca lị

VITTI SA-KĀRA

12_ Vĩ tắc-bố tra nễ

VISPHOṬAṆI

13_ Độ na, bá ba, vĩ đa lị-cương

DŪNA PĀPA  VITARKAṂ

14_ Ma ma tát lị-phộc tát đỏa nan tả

MAMA  SARVA-SATVĀNĀṂ  CA

15_ Bà nga phộc na lị-dã, phộc lộ cát đế thuyết la 

BHAGAVAN  ĀRYA-AVALOKITEŚVARA

16_ Phộc la mạt lệ, phộc la mạt lệ

VARA-MĀLE  VARA-MĀLE

17_ Tắc-phổ tra nễ, tắc-phổ tra nễ

VISPHOṬAṆI   VISPHOṬAṆI

18_ Đạt kế, đạt kế

DHAK  DHAK

19_ Ổn độ nễ ca mô kế chỉ

UTTUṄGA MOKṢĪ

20_ Phộc thi ca la ni

VAŚIKARAṆE

21_ Tát lị-phộc nạp sắt-tra na, phộc lị-nhạ dã

SARVA-DUṢṬĀNĀṂ  VARJAYA

22_ Vĩ phộc lị-nhạ dã

VI-VARJAYA

23_ Tát lị-phộc nạp sắt-tra

SARVA-DUṢṬA

24_ Phộc thiết ma na dã, sa-phộc hạ

PRAŚAMANĀYA   SVĀHĀ

25_ Hạt la, hạt la

HARA  HARA

26_ Tả la, tả la

CARA  CARA

27_ Bát tả, bát tả

PACA  PACA

28_ Phộc thi cô lỗ 

VAŚIN  KURU

29_ Tát lị-phộc bộ đa nan phộc, sa-phộc hạ      

 SARVA  BUDDHĀNĀṂ VA- SVĀHĀ

Bấy giờ, A Nan nghe Đức Phật Thế Tôn nói Đà La Ni này xong thì vui vẻ tin nhận, làm lễ rồi lui ra

Biên tập theo nguồn: Phật nói kinh Nhất Thập Bát Tý Đà La Ni

Back To Top