Phật Pháp

Bài cầu nguyện Tám đấng Cát tường

* * * OM! Con xin đảnh lễ chư Phật, Pháp và Tăng đoàn cao quý Tất cả chư vị an trụ trong những cảnh giới cát tường khắp mười phương, Nơi mọi sắc tướng và sự hiện hữu hoàn toàn thanh tịnh, có bản tính toàn thiện tự nhiên. Mong tất cả mọi việc […]

Back To Top