Phật Pháp

Phép Lạ

Cũng như chúng sinh bình thường có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, các bậc giác ngộ (Phật và Bồ Tát) có những trí tuệ và năng lực phi thường mà họ thể hiện như là những phép lạ. Ngũ Minh chính là sự hiển lộ của những năng lực và trí tuệ này. […]

Ngũ Minh

Theo truyền thống, các sự hiểu biết (Vidyas – Minh) của người Ấn Độ cổ được chia thành Ngũ Minh chính và Ngũ Minh phụ (Thập Minh). Tuy nhiên, như Đức Phật Kim Cương Trì III – Wan Ko Yeshe Norbu đã giải thích, năm danh mục chính đó chứa nhiều sự phức tạp và […]

Trí Huệ

Trí huệ có thể được hiểu một cách đơn giản là khả năng giải quyết bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, trong Đạo Phật nó có một ý nghĩa sâu sắc hơn được thể hiện bởi thuật ngữ tiếng Phạn là “Trí tuệ Bát nhã” (Prajna) nói lên sự liên hệ với trí tuệ […]

Từ Bi

Từ bi thường được dịch là lòng nhân từ hay lòng thương xót. Viên ngọc quý này cũng có nhiều cấp độ ý nghĩa. Ở cấp độ đơn giản nhất, nó thể hiện những phẩm chất của lòng tốt và lòng xót thương, mong muốn giúp đỡ tất cả chúng sinh. Đây là tâm thứ […]

Thánh Nhân

Viên ngọc quý này có nghĩa là trở nên linh thánh. Tức là thông qua sự hiểu biết và thực hành Phật pháp để trở thành một thánh nhân – Một pháp bảo sống. Một vị Thánh trong Phật giáo có ý nghĩa hơi khác so với trong Cơ Đốc giáo, mặc dù cả hai […]

Con Đường Nhanh Chóng Tới Giác Ngộ

“Viên ngọc quý” này của Phật pháp ở đây chính là con đường nhanh chóng giải thoát khỏi khổ đau và kiểm soát được luân hồi sinh tử. Viên ngọc này, cũng như tất cả các viên ngọc khác của Phật pháp, đều có thể đạt được nhờ tu tập, bằng việc hành trì Phật […]

Nghiệp

Nghiệp (karma) nghĩa đen là hành động. Nó đề cập đến quy tắc chung của luật nhân quả, theo đó các hành động tích cực mang lại hạnh phúc, các hành động tiêu cực đem đến đau khổ. Bạn phải quyết tâm thoát khỏi sự xấu ác dựa theo những quy luật nghiệp báo của […]

Bốn tính chất của Nghiệp

Đức Phật Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu đã nói với chúng ta rằng “Luật nhân quả (nghiệp) không bao giờ có thể từ chối. được” . Không phục thuộc việc bạn tin vào nghiệp hay không. Nó là một nguyên tắc cơ bản của vũ trụ. Cách cơ bản để chiêm nghiệm về nghiệp là […]

Sự tái sinh

Đức Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu nói rằng, nếu không đạt giác ngộ, chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Nghĩa là sẽ phải chịu đau khổ và chết. Nếu không thoát khỏi đau khổ của sinh tử, bạn đừng nghĩ rằng kiếp sau lại có thể được làm người. […]

Bài cầu nguyện Tám đấng Cát tường

CG8DCTsm

* * * OM! Con xin đảnh lễ chư Phật, Pháp và Tăng đoàn cao quý Tất cả chư vị an trụ trong những cảnh giới cát tường khắp mười phương, Nơi mọi sắc tướng và sự hiện hữu hoàn toàn thanh tịnh, có bản tính toàn thiện tự nhiên. Mong tất cả mọi việc […]

Back To Top