Phật Pháp

Nghi thức Cúng Hương ngắn

Incense Offering Cúng Hương   First, offer incense to all the Buddhas and Bodhisattvas. Trước tiên, dâng hương lên tất cả chư Phật và Bồ-tát   Incense burning, All space is filled with its fragrance. All Buddhas smell it from afar. Auspicious clouds gather everywhere. With utmost sincerity, all Buddhas appear.   Hương đang cháy […]

Thực Hành Chín Thái Độ Tôn Kính Vị Minh Sư

19222709_1913113458965402_2374302518413212906_o

Kính thờ bậc Đạo sư có nghĩa là quý trọng Đạo sư như vị Phật. Theo lời dạy của Đức Phật Kim Cương Trì hay Đức Phật Thích Ca, luận lý và kinh nghiệm bản thân với vị Đạo sư, những đức tính đặc biệt mà các bạn nhận thấy nơi vị Đạo sư, các bạn […]

Bài Cầu Nguyện Của Ngài Thangtong Gyalpo

21055130_768830786637629_2011249851604751155_o

༄༅།  །གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། Thực hành Quy y bên Ngoài, bên Trong, và Bí Mật của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trao truyền cho Đại Thành tựu giả Thangtong Gyalpo མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། ། Con và tất cả chúng sinh hữu tình là cha mẹ nhiều đời của con, nhiều vô biên như không gian. Chúng con xin quy y […]

Back To Top