PHẬT THUYẾT TRỪ NHÃN CHƯỚNG KINH

Nam mô Đức Phật Kim Cương Tổng trì

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đức Phật Kim Cương Trì III

Nam mô nhất thiết chư phật hải hội bồ tát

 

Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân

Chư phật hải hội tất dao văn, tùy xứ kết tường vân

Thành ý phương ân, chư phật hiện toàn thân

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 biến)

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN

Ong,  suo wa  pó wa, shú tuó, suo wa dá mó suo wa, suo wa shú du hàn.

 

AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN

Nán mó san măn duo, mò túo nán, ong, dù lù dù lù, di wei, suo pó he.

(Nama  samanta  buddhanam  om  dhuru  dhuru  prthiviye  svaha)

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 biến)

Khai kinh kệ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

Nguyện giải Như lai chân thật  nghĩa.

 

PHẬT THUYẾT TRỪ NHÃN CHƯỚNG KINH

Vô lượng bách thiên vạn ức hằng hà sa thế giới.

Chánh pháp minh Như lai diệu giác Quán thế âm bồ tát ma ha tát.

Vô lượng chánh pháp quang minh phật.

Đại bi bồ đề giác.

Hộ niệm chúng hữu tình.

Thị cố ưng đảnh lễ.

Đoạn trừ lục căn Tam tạng kinh.

Lợi ích lục đạo tam giới xuất.

Bát vạn tứ thiên tuệ căn sinh.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm.

Đại bi cứu chúng sinh.

Văn Thù Bồ Tát Thất Phật Nhân.

Khai phu trí tuệ tâm.

Phổ Hiền Bồ Tát Nguyện Lực Vương.

Diệt trừ vô minh chướng.

Thần sư hống thanh ma tử kinh.

Tượng vương nộ chấn quần tà phục.

Bách thiện lợi chúng tiên.

Tự trì kim cang sác.

Thánh lực gia trì tường thụy lai.

Hôn hoa lưỡng nhãn quang minh khai.

Vô thỉ nghiệp.

Kim tạo nghiệp.

Như pháp tu hành toàn tiêu tuyệt.

Nhãn tồn chướng ế ma.

Nhãn nhập thị tích ma.

Quang thích đồng hoa ma.

Phong sa nhãn để ma.

Thanh quang hồng nhãn ma

Thất minh hắc ám ma.

Phát hạ bồ đề tâm

Bi nguyện lợi chúng hành.

Nhãn ma tận tiêu diệt.

Quang minh phục thanh tích.

Trừ nhãn chướng kinh nhân tu đắc.

Công đức đạo lực nhãn quan triệt.

Thập phương hộ pháp tận hộ hựu.

Tùy duyên sở hiện tất thành tựu.

Như thị trì chú vô thượng lực.

Tức thuyết chú viết như pháp nhĩ.

 

DU SONG LEI SI SANG JIE MEN JI LA, ONG, MA HEI YI NA MA (7 biến)

OM MANI BA MI HONG.

 

BỔ KHUYẾT CHÂN NGÔN

nā mó hē là dá nà,duō là yè yē。
qié là qié là。jù zhù jù zhù。
mó là mó là。hǔ là,hōng。hè hè,
sū dá ná,hōng。pō mò ná,suō pó hē (3 biến)

 

(PHẬT THUYẾT TRỪ NHÃN CHƯỚNG KINH)

PHẬT THUYẾT TRỪ NHÃN CHƯỚNG KINH 1

Gama Gede Gongla Rinpoche cung kính giảng thuật.

Đức Phật nói rằng thế giới của chúng sinh nhiều như số lượng cát của sông Hằng. Đức  phật cổ Chánh pháp minh như lại diệu giác Quán Thế Âm Bồ Tát quán chiếu hộ niệm tất cả chúng sinh, chúng sinh nên cung kính đảnh lễ. Tất cả ánh sáng của vô lượng chánh giác, đều là dựa vào bồ đề tâm đại bi mà đạt được Phật đà vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ có dựa vào kinh, luật, luận, tam tạng của Phật giáo, chánh tri chánh kiến mà tu tập mới có thể đoạn trừ được sự nhiễm ô đối với trần thế của lục căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tám vạn bốn ngàn tuệ căn sinh phát, chuyển thức thành trí, tức giải thoát khỏi luân hồi lục đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, a tu la và trời, xa rời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát, nguyện lực đại bi cứu độ chúng sinh. Văn Thù Bồ Tát là thầy của 7 vị phật, có thể khai mở trí tuệ bát nhã của chúng sinh. Phổ Hiền Bồ Tát được gọi là vị vua của nguyện lực, diệt trừ nghiệp chướng vô minh của chúng sinh. Tiếng gầm của thần sư tử  mà Văn thù Bồ Tát cưỡi, có thể khiến ma quỷ kinh hồn khiếp vía, sự nổi giận uy chấn của vua voi mà Đức Phổ Hiền cưỡi khiến cho bọn yêu tà ma quái đều phủ phục, tản giá. Trong tất cả những việc thiện, thì làm lợi ích chúng sinh mới là hành động thiện chân chính. Bất luận cái gì Kim Cang Sác, hành động tốt  mới là Kim Cương Sác chân chính ( Chữ sác là cái mũi nhọn – kim cang sác là mũi  nhọn xuyên thấu mọi chướng ngại ) Vì vậy, thực hiện được sự hành trì như trên thì tất cả sức mạnh gia trì của chư phật chư bồ tát, ánh sáng của điềm lành sẽ đến bên con, hai mắt mờ sẽ trở nên rõ ràng. Nếu có thể tu tập hành trì đúng với pháp, tất cả các nghiệp xấu đã tạo từ vô thỉ và tất cả những nghiệp bất tịnh của ngày hôm nay đều sẽ được tiêu trừ  hết trong quá trình tu tập. bao gồm các bệnh về mắt như: bệnh mắt bị che lấp, đục thủy tinh thể, bệnh lý võng mạc, suy giảm thị lực, sợ ánh sáng, đau mắt hột, mắt khô, bệnh tăng nhãn áp, mắt đỏ, mù lòa v.v…Chỉ cần có thể chân thành phát tâm bồ đề, lấy nguyện lực đại bi hành động vì lợi ích của tất cả chúng sinh thì tất cả các bệnh tật và ma chướng bất lợi cho mắt toàn bộ đều được tiêu trừ. tất cả bóng tối đều sẽ ra đi, để đạt được ánh sáng rõ ràng.

Ngoài tụng niệm “Phật thuyết trừ nhãn chướng kinh” ra, càng cần phải tu, chỉ cần hành trì như thế này, có nghĩa tu hành là quan trọng, công đức đạo lực tự nhiên tăng trưởng, thị lực của mắt sẽ trở nên thanh tịnh, trong suốt, không có chướng ngại, mà hộ pháp thập phương sẽ  hỗ trợ cho con. Tùy vào nhân duyên sâu cạn của người tu tập tụng kinh, mà duyên khởi không giống nhau, đạt được sự giải thoát khỏi sinh tử, thành tựu và những sự toàn thiện khác không giống nhau. Chúng ta đã đem câu chú Trừ  bệnh cho mắt vô cùng cao thâm này, trong thời gian niệm tụng trì chú đã gia trì thù thắng cho con. Bây giờ hãy lập tức niệm chú, để tạo nên pháp lực thù thắng vô cùng to lớn.

DU SONG LEI SI SANG JIE MEN JI LA, ONG, MA HEI YI NA MA (7 biến)

OM MANI BA MI HONG

 

Phổ vi thi tư triển chuyển lưu thông kính tụng giả, công đức vô lượng

Kim dĩ thỉ công đức, hồi hướng lưu thông giả,

Sở tu chư tư lượng, tất giai gia trì bỉ

Nhãn thọ chư chướng bệnh, quá khứ nghiệp tạo sở thành

Kim triều nhân quả báo, thọ thử diệu công đức,

Nhãn bệnh đắc tiêu trừ,

Quang minh vô phiền não

Phàm kỳ quyến thuộc đẳng

Tề tịnh nhập gia trì

Vạn sự thuận thông đạt,

Phúc thọ khang mãn doanh

Liễu ngộ chân như đế,

Đồng chứng bồ đề đạo.

Link download bài hát phổ nhạc kinh bằng tiếng Hoa: http://www.mediafire.com/?nssz0ksfoi1tq1x

 

Back To Top