Phép Lạ

Cũng như chúng sinh bình thường có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, các bậc giác ngộ (Phật và Bồ Tát) có những trí tuệ và năng lực phi thường mà họ thể hiện như là những phép lạ. Ngũ Minh chính là sự hiển lộ của những năng lực và trí tuệ này. Ngũ Minh đại diện cho hành vi của chư Phật và Bồ Tát – là những gì họ làm. Đó là tất cả những gì hữu hình hay vô hình, có tri giác hay vô tri vô giác trong vạn vật mang lại lợi lạc cho chúng sinh.

Zhaxi Zhuoma Rinpoche kể rằng bà có những hiểu biết hay kinh nghiệm cá nhân về tất cả các sự kiện hay trạng thái linh thánh được nêu ở trang web này. Có rất nhiều những sự kiện kỳ diệu hay phép lạ đã được báo cáo bởi các môn đệ khác. Cuốn sách H.H. Dorje Chang Buddha III cũng có đề cập đến những điều này với nhiều ví dụ khác.

Ngày càng có thêm nhiều báo cáo, hình ảnh và video về các trạng thái linh thánh cũng như sự kiện linh thánh có thể thấy ở Học Viện Văn hóa Quốc tế Master Wan Ko Yee International Cultural Institute cũng như tại nhiều đền chùa và trung tâm giáo pháp được liệt kê trên trang web này, mặc dù phần lớn bằng tiếng Trung.

Được soạn bởi: Zhaxi Zhuoma Rinpoche

Bản tiếng Anh: Holy Manifestations

Back To Top