Sự tái sinh

Đức Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu nói rằng, nếu không đạt giác ngộ, chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Nghĩa là sẽ phải chịu đau khổ và chết. Nếu không thoát khỏi đau khổ của sinh tử, bạn đừng nghĩ rằng kiếp sau lại có thể được làm người. Không phải đơn giản muốn làm người là chúng ta có thể tiếp tục được làm người.

Để chấm dứt vòng luân hồi, chúng ta phải học Phật pháp và thực hành đúng đắn. Chúng ta phải làm lợi lạc cho mọi người và truyền giáo pháp của các đấng Như Lai. Tất cả mọi sự ở thế gian đều giả dối, chỉ có một điều hệ trọng nhất là kết thúc vòng sinh tử. Đức Kim Cương Trì III đã cảnh báo chúng ta rằng: “Nếu đã đi theo ta mà các con không thể kết thúc sinh tử trong kiếp này, sẽ rất khó cho các con trong những kiếp kế tiếp. Những ai đã quy y Tứ Bảo hay Tam Bảo thì phải tôn kính, phải khiêm tốn học Phật pháp và tu tập. Thứ hai là phải học Tam tạng kinh điển và sách của Amang Nopu Pamu, làm theo những gì kinh sách chỉ dạy và nghe các bài giảng pháp khi có thể. Thứ ba, vị thầy của con sẽ ban phép quán đảnh Mật thừa theo đúng nguyên tắc. Mật thừa là bắt buộc. Với tất cả những điều này, chẳng có vấn đề gì mà không thể rời bỏ sinh tử luân hồi trong kiếp này”

Được soạn bởi: Zhaxi Zhuoma Rinpoche

Back To Top