Tài liệu

THẾ NÀO LÀ TU TẬP?

Đạo Sư Wanko Yeshe Norbu truyền khẩu Giáo pháp về sự tu tập Một bài pháp thoại cho các Rinpoche và các đệ tử khác Ngày hôm nay con, là một rinpoche, đã trân trọng thỉnh cầu một bài giảng pháp liên quan đến câu hỏi: “Thế nào là tu tập?”. Đây là một bài […]

Lược sử về Đức Liên Hoa Sanh

NGÀI JAMGON KONGTRUL ĐỆ NHẤT Tiểu sử vắn tắt về cuộc đời của Đức Liên Hoa Sanh, cũng được biết là Guru Rinpoche hay Padmakara, được trích ra từ “vòng hoa lam ngọc quý báu”, một bộ sưu tập nói về cuộc đời của 108 vị terton chính do Ngài Jamgon Kongtrul đệ nhất viết […]

Cuộc đời đạo sư KUNKHYEN LONGCHEN RABJAM – Longchenpa

MỤC LỤC Cuộc đời của KUNKHYEN LONGCHEN RABJAM Các công trình chính yếu của Đạo sư Longchenpa Một số trích dẫn từ các tác phẩm của Ngài Longchenpa CUỘC ĐỜI CỦA KUNKHYEN LONGCHEN RABJAM Trong những đạo sư Dzogpa Chenpo (Đại Toàn Thiện) từ thời Guru Padmasambhava và Vimalamitra (thế kỷ thứ 9), Kun-khyen Longchen […]

Đạo sư Shabkar

Tiểu sử đạo sư Shabkar   Ðại sư Shabkar Tsogdruk Rangdrol (1781-1851) đã để lại nhiều pho văn tự đồ sộ,  trong số đó có hai tài liệu viết về tiểu sử của chính ngài, là một trong những tài liệu được yêu chuộng và gây nhiều nguồn cảm hứng nhất trong văn chương Tây-Tạng.  Ngoài kho […]

Đạo sư vĩ đại Patrul Rinpoche

 Đạo sư vĩ đại Patrul Rinpoche  (1808-1887) Patrul Rinpoche là một đạo sự giác ngộ, dù ngài sống cuộc đời lang thang, là một trong những bậc thầy tâm linh lừng lẫy nhất của thế kỷ vừa qua. Ký ức về ngài vẫn còn rất sống động đến ngày nay và đem lại một nguồn […]

Cuộc đời và tác phẩm của đạo sư JAMGON KONGTRUL LODRÖ TAYE

CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM CỦA JAMGON KONGTRUL LODRÖ TAYE LIÊN QUAN VỚI VIỆC NHẬP THẤT Thanh Liên dịch sang Việt ngữ      QUAN ĐIỂM KHÔNG-BỘ PHÁI CỦA KONGTRUL VÀ CHƯƠNG TRÌNH NHẬP THẤT CỦA NGÀI Trong đời ngài, Jamgon Kongtrul đã thành công trong việc đại chúng hóa một cái nhìn hợp nhất […]

Thánh sư Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

Đức Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991)   Đức Dilgo Khyentse Rinpoche là một trong những đại lama của thế hệ cuối cùng hoàn thành sự học tập và tu hành ở Tây Tạng. Ngài là một trong những lama chánh của truyền thống cổ Nyingma, một vị nối dòng lỗi lạc của Dòng Thực Hành, ngài […]

Thánh sư Kyabje Dudjom Rinpoche

TIỂU SỬ VÀ NHỮNG HÓA THÂN   CỦA ĐỨC KYABJE DUDJOM RINPOCHE (1904-1987)     The Life Story of Kyabje Dudjom Rinpoche Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên Đức Kyabje Dudjom Rinpoche (1904-1987) là một vị thánh và Vidyadhara (Trì Minh Vương) vĩ đại của Phái Nyingma (Cổ Phái) của Phật Giáo Tây Tạng, và được […]

Thánh sư Pháp vương Kyabje Dodrupchen IV

Đại thành tựu giả Jigmed Thrinlay Odzer là một trong những bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất, Ngài là một trong những đệ tử chính của đấng Jigmed Lingpa, người nắm giữ dòng phái Dzogchen vĩ đại. Thánh địa Do là nơi thành tựu giả Jigmed Thrinlay Odzer an trú và giải thoát chúng […]

Thánh sư Kyabje Trulshik

Kyabje rulshik Ngawang Chokyi Lodro sinh năm 1923 tại Yardrok Taklung miền trung Tây Tạng. Từ khi còn nhỏ Ngài đã được xác nhận là hóa thân của Đức Trulshik Dongak Lingpa. Bậc thầy đầu tiên của Ngài là Dzatrul Dorje Chang, một trong ba đại đệ tử của Đức Trulshik Dongak Lingpa. Một hôm, […]

Back To Top