Đại Toàn Thiện

Những Giáo Huấn Trực Chỉ của ngài Shri Singha

Kho Tàng Liên Hoa Động Pha Lê Những Giáo Huấn Trực Chỉ của ngài Shri Singha Khi Ta, Đạo Sư Padma của xứ Uddiyana Được tám tuổi, tín tâm của Ta được thức tỉnh. Ta đã tới trước bậc Đạo Sư Shri Singha, Dâng lên những lễ vật và Ta đã thỉnh cầu những giáo […]

Back To Top