Kinh điển

Giới thiệu KINH PHÁP HOA

  Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh lớn của hệ thống Kinh tạng Đại thừa Phật giáo, được các học giả phương Tây cho là 1 trong 20 Thánh thư phương Đông. Sự hành trì tụng niệm một cách sâu rộng và bền bỉ của Phật tử đối với Kinh Pháp Hoa […]

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Kinh Thập Thiện Hán dịch: Ngài Thực Soa Nan Đà dịch chữ Phạn ra chữ Hán Việt dịch: Thích Tâm Châu (Chánh Tân Tu Đại Tạng, Tập 15, Kinh Tập bộ, Tr. 157, Số hiệu 0600 , 1, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Chúng tôi dò theo bản cũ […]

Kinh Chánh kiến

Đây là những điều mà tôi đã được nghe, thời Đức Phật cư trú tại ngôi nhà khách ở trong rừng, thuộc tụ lạc Na-lợi. Lúc ấy có tôn giả Tán-đà Ca-chiên-diên đến thăm Người. Sau khi đảnh lễ dưới chân Đức Phật, tôn giả ngồi xuống một bên và thưa rằng: – Bạch Đức […]

Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (Cùlaràhulovàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư niệm sau đây: “Ðã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải thoát cho Rahula. Vậy Ta hãy huấn luyện Rahula hơn nữa […]

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Quyển thứ nhất Quyển thứ hai Quyển thứ ba Quyển thứ tư Bộ kinh Đại thừa bảo trang nghiêm này được lưu truyền của ở các quốc gia phần đông theo Phật giáo như Tây […]

KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG (QUYỂN THỨ HAI)

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Quyển thứ nhất Quyển thứ hai Quyển thứ ba Quyển thứ tư Sau Đức Phật Thi – khí, có Đức Phật xuất thế, hiệu là: Tỳ – xá – phù Như Lai, Ứng Cúng, Chánh […]

KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG (QUYỂN THỨ BA)

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Quyển thứ nhất Quyển thứ hai Quyển thứ ba Quyển thứ tư Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát lại bạch Đức Phật rằng: – Con đã nghe Đức Phật kể về sự tích […]

KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG (QUYỂN THỨ TƯ)

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Quyển thứ nhất Quyển thứ hai Quyển thứ ba Quyển thứ tư Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: – Bạch Đức Thế Tôn! Nay con phải làm thế nào […]

Kinh Kim Cương

 KINH KIM CANG Đoàn Trung Còn – Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải Nhà xuất bản: Tôn Giáo PL. 2550 – DL. 2006 Tôi nghe như thế này. Khi Phật ở thành Xá-vệ, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng với các vị đại tỳ-kheo là một ngàn hai trăm năm mươi vị. Đến […]

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Mục lục: Lời giới thiệu Tâm Kinh Bát nhã (phiên âm và dịch nghĩa) Tâm Kinh Bát nhã ba la mật đa – I – Chú giải Giải thích đề Kinh và nội dung A. Tự phần B. Chánh tôn I. Nguyên lý Bất nhị giữa Uẩn và Không II. Chứng minh bằng lý luận […]

Back To Top