Mật điển

PHẬT NÓI KINH NHẤT THẬP BÁT TÝ ĐÀ LA NI

( Mật Tạng Bộ 3_ No 1118 ( Tr 507) Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch  Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Chúng […]

Kim Cang Thủ Quang Minh Quán Đảnh

Kinh Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động Tôn Đại Oai Nộ Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm _ Một quyển_ Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện, Tam tạng Sa-môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch  Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH Khi bấy giờ Bồ-tát […]

Back To Top