THÔNG CÁO SỐ MỘT

Thông cáo thứ nhất

Văn phòng Đức Phật Kim Cương Trì III nhận được các câu hỏi (xem tài liệu đính kèm phía dưới) về việc công nhận Đức Phật Kim Cương Trì III, các Rinpoche, chư Phật, đạo sư và học trò. Xin vui lòng theo dõi sự trả lời ngắn gọn từ văn phòng của Đức Phật Kim Cương Trì III như sau:

  1. Với câu hỏi liệu Đức Phật Kim Cương Trì III là một người tự công nhận là Phật, bất kỳ ai cũng có thể biết được sự thật từ việc đọc quyển sách Đức Phật Kim Cương Trì III. Từ khi xuống thế giới này, Đức Phật Kim Cương Trì III đã hiển lộ trí tuệ của một vị Phật mà không một bậc linh thánh nào có thể sánh bằng. Thậm chí mặc dù Đức Phật Kim Cương Trì III biết rằng Ngài là Đức Phật Kim Cương Trì III, nhưng Ngài vẫn luôn nói rằng Ngài là một người bình thường và chưa bao giờ tuyên bố rằng Ngài là một vị Phật. Thực tế này rất rõ ràng trong các băng ghi âm các bài pháp mà Đức Phật Kim Cương Trì III đã thuyết giảng trong những năm qua và đã được truyền bá trên toàn thế giới. Danh tính của Đức Phật Kim Cương Trì III chỉ được tiết lộ sau khi có những thư xác nhận từ ba vị đạo sư đức hạnh linh thánh hàng đầu và mười bản chứng nhận cùng với rất nhiều lời chúc mừng.

Với sự kiện này, nếu nói Đức Phật Kim Cương Trì III là tự công nhận bản thân thì tất cả các vị Rinpoche trên thế gian này cũng đều là tự công nhận. Mặt khác, thậm chí nếu các vị rinpoche toàn thế giới tự công nhận thì Đức Phật Kim Cương Trì III cũng vẫn không tự công nhận mình. Bởi vì Đức Phật Kim Cương Trì III – Wan Ko không những là một vị Phật thực sự có được sự công nhận từ ba vị đạo sư đức hạnh linh thánh hàng đầu và mười bản chứng thực, mà thực tế rằng không có bất kỳ một vị Rinpoche nào đã từng nhận được nhiều sự công nhận, chứng thực và lời chúc mừng như Đức Phật Kim Cương Trì III đã nhận được. Điều này thực sự là sự kiện đầu tiên trong lịch sử Phật giáo.

Về sự thực chứng và năng lực, trong số những người sai lầm tự nhận mình là một vị Phật và những người tự xưng là pháp vương, rinpoche và chư Phật, những người đã phát hành những quan điểm xấu ác, thì liệu có một người nào có được thành tựu sánh ngang được với Đức Phật Kim Cương Trì III? Nếu bạn không đồng ý, thì bạn có thể nêu ví dụ một người nào đó chăng? Thậm chí không có một “Chứng nhận kiểm nghiệm Blue Platform” và không có sự công nhận và chấp thuận từ bất kỳ một bậc linh thánh nào, có ai có thể dám tuyên bố rằng họ là một vị Phật. Người đó có thể là gì khác nếu không phải là kẻ lừa đảo, dối gạt chúng sinh?

Câu trả lời cho các câu hỏi trên là rõ ràng như một sự thật đơn giản cho tất cả mọi người. Ai sở hữu trí tuệ cao hơn, chư Phật hay là những con người bình thường và ma quỷ xấu ác? Ai có những năng lực cao hơn, chư Phật hay là những con người bình thường và ma quỷ xấu ác? Làm thế nào có thể là sự thật khi một người không vị kỷ, luôn vì lợi ích của chúng sinh và không nhận bất kỳ sự cúng dường nào lại là một người bình thường hay ma quỷ, trong khi những kẻ xuyên tạc Phật pháp, không có bất kỳ năng lực thực chứng đáng khâm phục nào, và lừa dối chúng sinh để nhận cúng dường lại có thể là những vị Phật hay Bồ Tát được chăng?

Thực tế thì danh tính của Đức Phật Kim Cương Trì III không dựa trên sự công nhận và những lời chúc mừng từ bất cứ ai. Cũng như vậy với thẩm quyền công nhận từ Tảng đá khắc tên Phật. Danh tính của Đức Phật Kim Cương Trì III được biểu lộ thông qua chính Ngài với trạng thái giác ngộ và thành tựu như một vị Phật. Cả trước và sau khi có những sự công nhận và lời chúc mừng từ các vị pháp vương và các đạo sư linh thánh thì Đức Phật Kim Cương Trì III sống xứng đáng với tên gọi đó. Trong lịch sử thế giới loài người hàng ngàn năm nay, không có bất kỳ một vị linh thánh nào có những thành tựu cao hơn Đức Phật Kim Cương Trì III. Vì vậy, những sự công nhận và lời chúc mừng từ các bậc đạo sư linh thánh vĩ đại chỉ là thêm những bằng chứng cho sự thật này.

Sự thật rằng Dorje Rinzin Rinpoche đã đào lên được Tảng đá khắc tên Phật. Mặc dù vậy, theo quy định của pháp, bất kỳ pháp vật hay câu từ nào trong kinh điển và mật điển được phát hiện trong bảo tạng (terma) cũng không được coi như là bằng chứng cho việc công nhận một vị Phật. Nếu không thì phương pháp này có thể được sử dụng bởi những kẻ xấu ác hòng có được sự công nhận cho bản thân.

Có ba loại bằng chứng để công nhận một vị Phật. Đầu tiên, là lòng từ bi và đại nguyện của người đó vì chúng sinh là không sai khác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai, về mặt thể hiện trí huệ tuyệt vời, sự thành tựu của người đó không thể sánh ngang bởi bất cứ bậc đạo hạnh linh thánh nào khác. Thứ ba, như sự hiển lộ tự nhiên của đại định, người đó phải có khả năng thỉnh cầu chư Phật ban nước cam lồ từ trên bầu trời trống không trước sự chứng kiến của nhiều người quan sát. Nếu không có ba bằng chứng trên, một người chỉ có thể là một vị đạo hạnh linh thánh bình thường hoặc chỉ là người phàm. Dorje Rinzin Rinpoche đã phát hiện ra Tảng đá khắc tên Phật với dòng chữ khắc trên đó là: “Đức Phật Kim Cương Trì III – Wan Ko Yeshe Norbu.” Đây là sự hiển lộ trạng thái chứng ngộ của Dorje Rinzin Rinpoche như một bậc đại thành tựu. Mặc dù vậy, Đức Phật Kim Cương Trì III tuyên bố rằng: “Tảng đá khắc tên Phật không đại diện cho trạng thái và chứng ngộ thực sự của một vị Phật”. Vì vậy, Tảng đá khắc tên Phật không được đưa cho Hiệp hội Tăng già Quốc tế và câu chuyện này không được in trong quyển sách quý báu về Đức Phật Kim Cương Trì III. Đây chỉ là một bản tuyên bố rằng không pháp vật hay sự phát hiện bảo tạng nào có thể được xem là bằng chứng về việc phát lộ ra thân thế một vị Phật.

  1. Bài thuyết giảng về Phật pháp của Đức Phật Kim Cương Trì III được phổ biến tới thế giới vì lợi ích của chúng sinh. Trong quyển sách quý báu về Đức Phật Kim Cương Trì III, cũng có một lời tuyên bố từ Đức Phật Kim Cương Trì III với tiêu đề: “Có bao nhiêu, và những ai trong thế giới ngày nay, có thể đại diện cho ta để thu nhận đệ tử, thực hiện lễ quán đảnh, dạy pháp, thuyết giảng và cứu rỗi những chúng sinh?” Bất kỳ sự tuyên bố hay quan điểm vi phạm những lời tuyên bố trên thì đều không phải là quan điểm của Đức Phật Kim Cương Trì III.
  2. Những người tu tập nghe những bài giảng pháp của Đức Phật Kim Cương Trì III đều biết sự thật cơ bản và pháp quy y trong Phật giáo từ lời dạy của Đức Phật Kim Cương Trì III là không sai khác với lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Kim Cương Trì III nói rằng: Có 000 pháp môn nhưng chỉ có một Phật pháp. Mọi người cần làm theo lời Phật dạy. Bất cứ ai cũng không nên tạo ra bất cứ sự thay đổi nào”. Những người Tây Tạng, người dân Trung Quốc, người da đen và da trắng đều cùng là chúng sinh trong cõi người. Tất cả nên làm lợi cho chúng sinh và nên luôn tuân theo quy định và giới luật trong hành xử là những điều công bằng và áp dụng cho tất cả. Thiện căn của mọi người là khác nhau. Mặc dù vậy, để đạt được giải thoát, mọi người đều phải theo những quy định của Phật giáo. Giới luật và tiêu chuẩn cho sự thành tựu đều dựa vào Phật pháp phổ thông và áp dụng với tất cả mọi người. Không ai, những bậc linh thánh hay hành giả bình thường, có quyền giảm thiểu những quy định và tiêu chuẩn đã được chư Phật thiết lập.
  3. Các vị rinpoche được chia thành các rinpoche tu sĩ và những rinpoche cư sĩ. Những lama tu sĩ là những vị rinpoche hay pháp vương cần tuân theo các giới luật cho tu sĩ hay một vị tăng. Bao gồm việc trở thành người ăn chay trường. Rinpoche cư sĩ cần tuân theo giới luật dành cho cư sĩ. Tóm lại, các tiêu chuẩn đến từ các lời giáo huấn và giới luật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và không được thay đổi cho các quốc gia khác nhau hay cho bất kỳ cá nhân ai.
  4. Những bậc phạm hạnh vĩ đại của mọi dòng phái đều hiểu biết tốt về nghi thức Phật giáo. Pháp lễ lạy bao gồm làm thế nào để lễ lạy đầy đủ, thần chú lễ lạy và nghi lễ quán tưởng trạng thái của quy y. Giáo lý từ Đức Phật Kim Cương Trì III phù hợp với giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đạo Sư Liên Hoa Sanh, Đạo Sư Tsongkhapa, Đạo Sư Marpa, Đạo Sư Mẹ vị tha và những bậc đạo sư khác. Duy chỉ có một số pháp đặc biệt là khác. Đó là vì giáo lý trước đây của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trưởng dưỡng những gốc rễ và phẩm chất thiện lành của chúng sinh và làm chín muồi những căn cơ đặc biệt. Đó là lý do vì sao, Đức Phật Kim Cương Trì III giảng dạy những pháp đặc biệt dựa trên căn cơ của chúng sinh. Tuy nhiên, không có thay đổi trong những giới luật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một ví dụ của những pháp đặc biệt này là Pháp Tịnh Độ A Di Đà được giảng bởi Đức Phật Kim Cương Trì III. Hành giả có thể bắt đầu bằng du hành một lần tới cõi Cực Lạc và quay trở lại trái đất. Sau đó, hành giả sẽ vãng sanh tới cõi Cực Lạc vào lúc lâm chung.
  5. Việc những người học trò lễ lạy đạo sư của họ là một trong những giáo lý của Phật giáo. Điều này dựa trên lòng tri ân và đức hạnh của chúng sinh. Ví dụ, học trò của Pháp Vương Dodrupchen lễ lạy tới Pháp Vương Dodrupchen; học trò của Pháp Vương Taklung Tsetrul lễ lạy tới Pháp Vương Taklung Tsetrul; học trò của Pháp Vương Penor lễ lạy tới Pháp Vương Penor; học trò của Pháp Vương Trulshik lễ lạy tới Pháp Vương Trulshik, và v.v… Điều này không chỉ nằm trong phạm vi dòng Nyingma. Điều này cũng đúng ở các dòng phái khác. Học trò của Pháp Vương Gar Tongstan lễ lạy tới Pháp Vương Gar Tongstan; học trò của Longhui Lajian Rinpoche lễ lạy tới Longhui Lajian Rinpoche; học trò của Hengsheng Rinpoche lễ lạy tới Hengsheng Rinpoche; học trò của Xiyao Juebu Rinpoche lễ lạy tới Xiyao Juebu Rinpoche. Đó là những gì một người nên làm. Phật tử không thể đi lệch khỏi quy định này của Phật giáo và không thể đi lệch khỏi giáo lý của Đức Phật Kim Cương Trì III, và cũng chính là giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật tử cũng nên lễ lạy tới những ai cùng mức với thầy của họ, như là một cách bày tỏ sự tôn trọng và lễ phép.

Tuy nhiên, tất cả những học trò, và bất kỳ thánh nhân nào cũng nên nhìn nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như là bậc tối cao để lễ lạy. Đức Phật Kim Cương Trì III có nói: “Bậc thánh nhân vĩ đại nhất, bậc xứng đáng kính trọng nhất chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không bậc thánh nhân nào khác có thể thay thế vị trí này. Tất cả hành giả đều nên lễ lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.”

  1. Về câu hỏi bao nhiêu vị Phật đã đến thế giới này, hãy nghe một cách tôn kính bài pháp mang tên Pháp khẩu truyền của Đức Phật Kim Cương Trì III về chư Phật và chư Đạo Sư. Đức Phật Kim Cương Trì III chưa bao giờ tuyên bố rằng, Dorje Rinzin Rinpoche là hóa thân của Đức Đại Nhật Như Lai, nhưng Ngài cũng tuyên bố rằng: “Dorje Rinzin Rinpoche không phải là một vị Phật, nhưng Ngài là một bậc hành giả đại thành tựu, bậc đã giữ giới nghiêm ngặt, đã tu dưỡng chăm chỉ và đạt giải thoát. Ngài đã khám phá ra nhiều pháp từ các bảo tạng.”
  2. Có 84.000 pháp môn trong Phật pháp. Những người khác nhau có những căn cơ khác nhau. Do vậy, họ sẽ theo những vị đạo sư khác nhau. Mối quan hệ này từ luật nhân quả và mối liên hệ với pháp. Điều này không thể bị từ bỏ bởi mong muốn riêng của một người. Đừng từ bỏ pháp mà con đã học! Tụng hồng danh chư Phật, hành Tổ sư thiền, thiền định và quán tưởng, trường phái Yogacara (Duy Thức), dòng phái Mật thừa, Đại thừa, và Tiểu thừa đều là giáo lý của chư Phật dành cho những hoàn cảnh khác nhau. Không có pháp nào nên bị loại bỏ chừng nào pháp đó còn dựa trên giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và không xuất phát từ những bản văn của những dòng phái xấu ác hay ngoại đạo. Một ngoại lệ duy nhất là khi một người học quá nhiều pháp mà không có thời gian để thực hành tất cả các pháp đó.
  3. Xiyao Juebu Rinpoche có công đức lớn trong việc truyền bá những bài pháp của Đức Phật Kim Cương Trì III. Đó là bởi vì, những bài pháp của Đức Phật Kim Cương Trì III làm khai sáng và không nhiễm ô trong việc lợi ích cho chúng sinh. Xiyao Juebu Rinpoche là người học trò đầu tiên được chấp thuận chính thức bởi Đức Phật Kim Cương Trì III trong cuộc đời này. Tuy nhiên, Ngài không phải là học trò đầu tiên của Đức Phật Kim Cương Trì I hay Đức Phật Kim Cương Trì II. Sự thật này khá rõ ràng từ những bài pháp và cuốn sách.
  4. Xiyao Juebu Rinpoche đã xuất bản, trong blog “Cát trên sa mạc”, sự phê bình của Ngài về những hành động vi phạm giáo lý của chư Phật từ một bài báo mang những quan điểm xấu ác của một số người không biết về những quy định trong Phật pháp. Từ đó, một người có thể thấy rằng, bài báo mang quan điểm xấu ác đó chắc chắn không phải là quan điểm của Xiyao Juebu Rinpoche.

Văn phòng Đức Phật Kim Cương Trì III, ngày 13 tháng 1 năm 2009

*

Đính kèm:

Từ: caracara8706@yahoo.com.tw

Thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2009

Tới: dcb3office@gmail.com

Kính gửi Văn phòng Đức Phật Kim Cương Trì III

Gần đây, con thấy rất nhiều tin tức và thông tin từ Internet nhưng con không thể biết rằng điều đó là đúng hay sai. Con viết thư này kính mong sự trả lời.

Một số người nói rằng Đức Phật Kim Cương Trì III là tự công nhận. Một số người khác lại tuyên bố rằng Ngài được chứng nhận bởi Dorje Rinzin Rinpoche từ pháp trong bảo tạng (terma), chúng cung cấp minh chứng quan trọng nhất căn cứ theo pháp. Liệu Văn phòng của Đức Phật Kim Cương Trì III tôn quý có thể có một câu trả lời không?

Liệu các rinpoche có cần phải trở thành tu sĩ? Liệu các rinpoche tất cả đều phải ăn thịt?

Một số người nói rằng, Đức Xiyao Juebu có công đức lớn lao và là học trò đầu tiên của Đức Phật Kim Cương Trì III. Điều đó có đúng không?

Họ cũng nói rằng, theo một bài pháp khẩu truyền của Đức Phật Kim Cương Trì III, người Hán không thể học Phật giáo cùng cách như người Tây Tạng. Tiêu chuẩn phải được hạ thấp hơn. Mọi người phải kính trọng Đức Xiyao Juebu và phải đẩy mạnh, truyền bá đạo Phật theo những truyền thống Hán. Số lượng lễ lạy phải tăng dần tới 800 lần một ngày. Một người cũng phải từ bỏ pháp và người thầy mà họ công nhận trước đó. Con là một học trò của Đức Khu-ston brTson-ëgrus g.yung-drung V, Henghsing Gyatso Rinpoche. Liệu con có nên lạy Đức Xiyao Juebu tám trăm lần mỗi ngày? Liệu chúng con có thể tiếp tục lễ lạy tới bậc thầy Kim cương của chúng con, Đức Khu-ston brTson-ëgrus g.yung-drung V, Henghsing Gyatso Rinpoche?

Đức Phật Kim Cương Trì III đã bao giờ công bố rằng Dorje Rinzin Rinpoche là một hóa thân của Đức Đại Nhật Như Lai và Ngài phát hiện nhiều pháp từ bảo tạng (giáo lý ẩn mật – terma)?

Kính mong Văn phòng của Đức Phật Kim Cương Trì III giải đáp thắc mắc này.

Sự hiểu biết của con rất hạn hẹp, do đó, xin thứ lỗi cho con nếu câu hỏi của con có thể không phù hợp và không lịch sự. Tuy nhiên, con phải tìm được câu trả lời bởi những vấn đề này ảnh hưởng đến sự an vui của chúng sinh và có thể xác quyết rằng liệu sự hiểu biết của chúng con là đúng hay sai.

Hongde, một Phật tử khiêm hạ trân trọng trình bày.

Ngày 12 tháng 1 năm 2009.

Bản tiếng Anh: Statement #1

Back To Top