Tích tập tài nguyên, nhận những gia trì và lợi lạc thế tục

Một trong những lợi lạc của việc học Phật pháp là bạn sẽ tăng trưởng trí tuệ và sự thịnh vượng. Điều kiện tiên quyết để được nhận những gia trì này là bạn phải hành động đúng theo Pháp. Phật pháp nói rằng bạn có thể tích tập hai loại tài nguyên:  thứ nhất là những tài nguyên vô hình như phước đức trí tuệ, thứ hai là những tài nguyên hữu hình như giàu có và thịnh vượng.

Tất nhiên, trí tuệ và sự thịnh vượng này nên được sử dụng trong việc đẩy mạnh phát triển Phật giáo và làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Việc nghe giáo lý của một vị thầy có thể giúp bạn tích lũy công đức và trí tuệ. Nữ Pháp vương Dorje Pamu đã từng nói với chúng ta rằng nếu như bạn không có công đức, điều đó cho thấy rằng bạn vẫn chưa thể  hành trì những pháp tu sơ khởi (prayogas) tốt, chưa nói gì đến những pháp tu chính của bạn.

Back To Top