Tóm lược súc tích về Đại Ấn – Maitripa

Tóm lược súc tích về Đại Ấn
được hát một cách tự nhiên bởi Đại thành tựu giả Maitripa

Kính lễ Đại Lạc

Đại Ấn là biết rằng mọi thứ đều là tâm của chính mình
Xem các đối tượng như là cái gì bên ngoài chỉ là sự phóng chiếu của tâm trí
Tất cả những “thứ xuất hiện” thì trống không như một giấc mơ.

Cái Tâm như vậy chỉ đơn thuần là một dòng chảy của sự nhận biết,
không có tự tính, di chuyển đến nơi nó sẽ đến như một ngọn gió.
Trống không không có một đặc tính, nó giống như không gian.
Tất cả mọi sự vật hiện tượng, như khoảng không, đều giống như nhau.

Cái được gọi là “Đại Ấn”
Không phải là một “cái gì” để có thể  chỉ ra.
Đó chính là bản chất của chính tâm, nó là Đại Ấn (hay Trạng thái Tuyệt đối).

Nó không phải là cái gì đó để làm hoàn thiện hoặc để chuyển hóa.
Vì vậy, nhận ra điều này, chính là nhận ra rằng toàn bộ thế giới của biểu hiện là Đại Ấn.
Đây chính là Pháp thân tuyệt đối bao hàm tất cả (hay Hiện thân tối hậu của Phật tánh).

Không được tạo ra và chỉ như nó là,
Pháp thân không thể nhận thức được, chính nó là thiền định không cố gắng.
Cố để đạt được điều gì đó không phải là thiền.

Nhìn mọi thứ như khoảng không, như ảo ảnh huyễn thuật,
Không thiền định cũng như không không thiền định,
Không chia tách cũng như không không chia tách:
Đây là sự chứng ngộ của hành giả

Tất cả hành động thiện và ác
Trở nên giải thoát qua sự hiểu biết này.
Những nhiễm ô tội lỗi trở thành chính Giác ngộ Tuyệt đối;
trở thành bạn của hành giả, đây là một ngọn lửa thiêu đốt cả rừng cây.

Vậy đi hay ở lại thì ở đâu?
Vậy ai là người phải chạy đến một Tu viện để hành thiền?
Nếu một người không hiểu điểm này,
sự giải thoát sẽ chỉ là một sự kiện tạm thời.

Khi bản tính đích thực được chứng ngộ, người ta ở trong trạng thái không dao động.
Cho dù họ ở trong trạng thái hợp nhất hay không,
Không có gì cần được sửa sai bằng các đối trị hay bằng thiền định.

Bất cứ cái gì khởi lên đều trống không không tự tính.
Những gì xuất hiện đều tự giải phóng vào Pháp giới
Sự tạo tác khái niệm được tự giải phóng vào Giác ngộ Tuyệt đối (Đại Trí Tuệ)
Sự bất nhị (của hai điều này) chính là Pháp thân.

Giống như dòng chảy của một con sông lớn,
Bất cứ thứ gì xảy ra đều ý nghĩa và đúng đắn.
Đây là trạng thái Phật bất diệt,
Đại lạc, chuyển hóa vòng luân hồi sinh tử.

Tất cả các sự vật đều trống không không có đặc tính riêng,
Trong đó ngay cả khái niệm về tính Không cũng bị tiêu diệt.
Thoát khỏi các khái niệm, không bám chấp vào sự phóng chiếu tâm thức.
Đó là Con đường của tất cả các Đấng giác ngộ.

Cho những ai may mắn có liên kết với giáo huấn này,
Ta nói những lời chỉ dẫn này từ tận trái tim.
Và như thế, mong mọi chúng sinh hữu tình đều được an trụ trong Đại Ấn.

Back To Top