Từ Bi

Từ bi thường được dịch là lòng nhân từ hay lòng thương xót. Viên ngọc quý này cũng có nhiều cấp độ ý nghĩa. Ở cấp độ đơn giản nhất, nó thể hiện những phẩm chất của lòng tốt và lòng xót thương, mong muốn giúp đỡ tất cả chúng sinh. Đây là tâm thứ hai trong Tứ Vô Lượng Tâm mà chúng ta tu tập để trở thành một vị Phật. Sự từ bi tối hậu hay Bồ đề tâm cũng là một biểu hiện của trí tuệ đích thực – Đó là chân lý tối hậu của vũ trụ.

Một người thực hành lòng từ bi bằng cách giúp người khác đạt được giác ngộ, nhưng điều này đòi hỏi những năng lực siêu nhiên và những khả năng phi thường, cùng với trí tuệ để biết cách và có thể thực sự giúp người khác. Đây là lý do tại sao lòng từ bi trong Phật giáo thường được gọi là “những phương tiện thiện xảo”. Nếu không có cái nhìn sâu sắc tuyệt vời cùng trí tuệ, bạn thực sự có thể gây hại nhiều hơn lợi trong khi cố gắng để giúp đỡ một ai đó. Đó là lý do khiến bạn đầu tiên cần phải tìm kiếm sự giác ngộ cho chính mình, rồi mới có thể dạy cho người khác. Tuy nhiên, những người chưa giác ngộ vẫn có thể thực hành Bồ đề tâm bằng cách đưa những người khác đến với Giáo pháp và giúp họ học hỏi Giáo pháp.

Được soạn bởi: Zhaxi Zhuoma Rinpoche

Bản tiếng Anh: Bodhichitta

Back To Top